Download hier de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Henk van Leeuwen: de opdrachtnemer.

De klant: de koper / opdrachtgever.

Zakelijke klant: de klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Consument: de klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Afleveren: feitelijke aanbieding aan de klant van de overeengekomen goederen.

Opleveren: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen goederen en /of het werk;

 

ARTIKEL 2 – DE OFFERTE

Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt, een geldigheidsduur van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte. Alle offertes zijn gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende c.q. daarop vermelde maten en eventueel door Henk van Leeuwen gedane opmetingen. De klant is verplicht Henk van Leeuwen te informeren over feiten en/of omstandigheden die de inhoud van de offerte en / of de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van Henk van Leeuwen zijn zo nauwkeurig mogelijk.

Tenzij uitdrukkelijk anders uit de offerte blijkt, zijn de navolgende kosten niet in de offerte begrepen:

 • grond-, hei-, hak-, breek-, beton-, funderings-, metsel-, tegel-, stukadoors-, schilder-, behangers-, steiger-, herstel,- of ander bouwkundig werk;
 • werkzaamheden aan cv-installaties en dergelijke;
 • werkzaamheden voor de aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen;
 • werkzaamheden ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
 • het afvoeren van materialen, bouwstoffen of afval van de bouwplaats;
 • het schoonmaken en afdekken van ondervloeren;
 • het reinigen van vloeren;
 • de kosten van horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats/plek van montage.

 

ARTIKEL 3 – DE OVEREENKOMST

De aanbetaling
Henk van Leeuwen is gerechtigd bij het sluiten van de overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen, welke echter niet hoger zal zijn dan de helft van de overeengekomen prijs.

In het geval van een overeenkomst met een zakelijke klant mag te allen tijde een aanbetaling van de helft van de overeengekomen prijs gevraagd worden.

Prijswijziging
Indien ná het sluiten van de overeenkomst maar vóór de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze wijziging zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Prijsverhogingen ná de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor rekening van de klant. Henk van Leeuwen zal de klant in zo’n geval informeren en in dat geval heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst hetzij te annuleren als bedoeld in artikel 11, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. Prijsverlagingen na de bovengenoemde periode van drie maanden zullen op verzoek van de klant worden doorberekend.

Het bepaalde in dit lid onder sub b is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen, e.d.

Zekerheidsstelling bij zakelijke klant
In het geval van een overeenkomst met een zakelijke klant is Henk van Leeuwen gerechtigd, alvorens te starten met de nakoming van de overeenkomst of te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid van de klant voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de klant te verlangen.

Indien de zakelijke klant onvoldoende zekerheid stelt, is Henk van Leeuwen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN HET WERK

De klant zorgt ervoor dat:

 • bij aanvang van het werk alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen – zoals bijvoorbeeld vangnetten, randbeveiligingen, bevestigingspunten voor vanglijnen, afzettingen van onderliggende terreinen of werkvloeren – zijn getroffen en gedurende het werk worden gehandhaafd, tenzij anders overeengekomen;
 • de monteurs in de gelegenheid gesteld worden om direct na aankomst op de bouwplaats met hun werkzaamheden te beginnen;
 • de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren (07:30 uur – 16:15 uur). Alleen als Henk van Leeuwen op tijd aan klant heeft meegedeeld dat het voor de voortgang van het werk noodzakelijk is, om het tijdstip van het begin of het einde van de werkzaamheden buiten de normale werkuren (07:30 uur – 16:15 uur) te stellen, zal Henk van Leeuwen hier eventueel van afwijken;
 • de toegangswegen tot de bouwplaats of waar de goederen dan ook moeten worden afgeleverd, geschikt zijn voor de transportvoertuigen van Henk van Leeuwen;
 • de aangewezen bouwplaats geschikt is voor montage en er, naar het oordeel van Henk van Leeuwen, op of nabij de bouwplaats voldoende afsluitbare en droge opslagruimte aanwezig is voor de materialen;
 • er rondom het betrokken gebouw of object een voor het gebruik van mobiele kranen geschikte, berijdbare verharding aanwezig is, evenals een geëgaliseerde grondstrook met een minimumbreedte van 5 meter;
 • de te verwerken materialen in de directe nabijheid van de op dat moment uitgevoerde werkzaamheden aan Henk van Leeuwen ter beschikking worden gesteld;
 • er binnen een afstand van 50 m tot de werkplek voldoende aansluitmogelijkheden zijn voor water, verlichting en elektriciteit, waarbij de elektrische aansluiting geschikt moet zijn voor 230/380 volt, met een toereikend vermogen;
 • er op voldoende plaatsen in het bouwwerk zuivere en duidelijk zichtbare stramien- en peilmaten zijn aangebracht. Is de klant consument, dat wil zeggen iemand die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan geldt deze verplichting niet;
 • er op de bouwplaats geschikte behuizing(en) of andere voorzieningen zoals toilet- en wasgelegenheid aanwezig zijn voor het personeel van Henk van Leeuwen en alle andere eventueel door Henk van Leeuwen voor de montage tewerkgestelde personen, e.e.a. naar genoegen van Henk van Leeuwen.

Wanneer Henk van Leeuwen ondanks de in lid I genoemde voorzorgsmaatregelen toch wordt aangesproken op een overtreding van de regels, dan is de klant verplicht om Henk van Leeuwen te vrijwaren voor de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder nadrukkelijk begrepen kosten voortvloeiende uit eventuele sancties en/of aanwijzingen door bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie. Is de klant consument, dat wil zeggen iemand die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan geldt deze verplichting niet.

Als er sprake is van onwerkbare omstandigheden waaronder begrepen onwerkbaar weer, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode van Henk van Leeuwen verlengd met de door deze omstandigheden veroorzaakte stagnatietijd.

Onder onwerkbare omstandigheden worden onder andere verstaan:
alle omstandigheden, waaronder begrepen onwerkbaar weer (zoals neerslag, wind, hitte en vorst), die er de oorzaak van zijn dat er een (onveilige) werksituatie ontstaat, dan wel waardoor Henk van Leeuwen het werk niet kan worden gerealiseerd.

Dagen waarop er sprake is van onwerkbare omstandigheden zullen door Henk van Leeuwen als onwerkbare werkdagen worden beschouwd.

Onder onwerkbare werkdagen worden verstaan:
Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van Henk van Leeuwen gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, al dan niet aaneengesloten, door het grootste deel van de tewerkgestelde personen of machines niet kon worden gewerkt.

Henk van Leeuwen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld voorzieningen, middelen, materialen, hulpmaterialen, machines, steigers, stellages, voertuigen, liften, ladders en dergelijke, die door de klant zelf ter beschikking zijn gesteld. De klant staat ervoor in dat deze voldoen aan de van overheidswege voorgeschreven (bouw) veiligheidseisen en zal Henk van Leeuwen vrijwaren voor enige aanspraken van personeel en / of derden ter zake schade die is ontstaan door het gebruik van de hiervoor genoemde voorzieningen.

De klant mag de opgeslagen materialen, die niet onmiddellijk na aflevering op de bouwplaats gemonteerd kunnen worden controleren op conformiteit met de overeenkomst.

Eventuele verschillen zullen direct en schriftelijk aan Henk van Leeuwen worden gemeld. Als de klant nalaat de materialen te controleren, dan zijn deze in overeenstemming met de overeenkomst.

De klant is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Henk van Leeuwen die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of, wanneer dit een andere locatie betreft, waar deze al dan niet tijdelijk worden opgeslagen.

Wanneer de klant zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Henk van Leeuwen dit toelaat. Daarnaast is de klant aansprakelijk voor alle daaruit voor Henk van Leeuwen voortvloeiende schade.

 

ARTIKEL 5 – OPLEVERING VAN HET WERK

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien:

 • de klant het werk geheel of gedeeltelijk heeft goedgekeurd;
 • het werk door de klant in gebruik is genomen. Neemt de klant een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 • Henk van Leeuwen schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de klant niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
 • de klant het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

Keurt de klant het werk niet goed, dan is hij, direct na oplevering/inspectie van het werk, verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Henk van Leeuwen.

Keurt de klant het werk niet goed dan zal hij Henk van Leeuwen in de gelegenheid stellen de afgekeurde delen van het werk opnieuw op te leveren, conform het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde.

 

ARTIKEL 6 – DE OPSLAG VAN GOEDEREN

Ingeval af te leveren goederen na aanbieding tot levering door de klant niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, zal Henk van Leeuwen binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Henk van Leeuwen is na weigering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de klant in rekening te brengen.

Ingeval ook de tweede levering niet door de klant wordt aanvaard, is Henk van Leeuwen bovendien gerechtigd:

 • nakoming van de overeenkomst vorderen;
 • de goederen nog 30 dagen onder verdere berekening van opslagkosten voor de klant in opslag houden;
 • indien de af te leveren goederen na deze 30 dagen nog niet door de klant zijn afgenomen, is Henk van Leeuwen gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, als bedoeld in artikel 11.

Indien de goederen door de klant zijn betaald, zal Henk van Leeuwen de goederen maximaal drie maanden in opslag houden onder berekening aan de klant van de opslagkosten, tenzij anders overeengekomen. De termijn van 3 maanden begint te lopen op het moment van de schriftelijke opdracht van client om de goederen op te slaan.

Gaat de klant na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der goederen, dan is Henk van Leeuwen gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de klant af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30 % van de overeengekomen prijs, tenzij Henk van Leeuwen kan bewijzen dat zijn schade groter is of de klant aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Alvorens Henk van Leeuwen hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de klant mede te delen.

Het risico van brand en beschadiging van de bij Henk van Leeuwen opgeslagen goederen wordt door Henk van Leeuwen voor zijn rekening door assurantie gedekt.

De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de overeengekomen prijs van de opgeslagen goederen, met een minimum van € 25,00 per maand, tenzij Henk van Leeuwen kan bewijzen dat zijn kosten hoger zijn of de klant aannemelijk kan maken dat deze lager zijn.

 

ARTIKEL 7 – HET VERVOER EN BESCHADIGING BIJ AFLEVERING

In de overeenkomst is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door Henk van Leeuwen, die het risico van beschadiging en verlies tijdens het vervoer draagt. Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is Henk van Leeuwen gehouden te zorgen voor een deugdelijke verzekering.

Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de klant op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadigingen te worden gesteld. Bovendien dient door de klant binnen 2 werkdagen na aflevering, bij Henk van Leeuwen melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de goederen zonder schade te hebben ontvangen. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de klant op het ontvangstbewijs te worden vermeld. In dit geval dienen eventuele beschadigingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na aflevering aan Henk van Leeuwen gemeld te worden, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de goederen zonder schade te hebben ontvangen.

 

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EIGENDOM.

Het auteursrecht van door ons ontworpen dan wel tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, modellen, monsters, stalen, illustraties, geschriften, foto´s, dia´s en andere informatie-, boodschap- of, beelddra­gers, blijft te allen tijde bij Henk van Leeuwen berusten.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het reproductierecht en / of gebruiksrecht eerst op het tijdstip van volledige betaling van de overeengekomen prijs aan Henk van Leeuwen, overgedragen, zonder dat die overdracht tevens overdracht van het auteursrecht inhoudt.

Bij opdrachten die uitgevoerd dienen te worden overeenkomstig door klant verstrekte aanwijzin­gen of met gebruikma­king van door opdrachtgever verstrekte materialen , tekeningen, modellen, monsters, stalen e.d., zal klant ons vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake inbreuken op octrooien, merken, auteurs- of andere industriële eigendomsrechten, toerekenbare onrechtmatige daad of toerekenbare tekortkoming voortvloeiende uit en / of samen­hangende met de aan ons ter beschikking gestelde materialen, tekeningen, modellen, monsters, stalen e.d. of de opgedragen wijze van uitvoering.

Bij overtreding van het in de leden 1 en 2 bepaalde, is de klant aan Henk van Leeuwen ten titel van schadevergoeding, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,– per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van Henk van Leeuwen om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen onverlet.

De klant moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door Henk van Leeuwen gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de klant aan Henk van Leeuwen een boete verschuldigd van € 1.000,-per dag. Dit laat het recht van Henk van Leeuwen om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen onverlet.

 

ARTIKEL 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Henk van Leeuwen blijft eigenaar van de door hem aan de klant verkochte goederen, zolang niet de daarvoor, alsmede voor de daarmee verband houdende diensten en / of werkzaamheden, ver­schuldigde prijs voldaan is, alsmede zolang niet een eventuele vordering wegens toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst voldaan is.

De klant is tot dat tijdstip verplicht voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en is het klant niet toegestaan door ons geleverde goederen in pand te geven of als zekerheid in welke vorm dan ook te gebruiken, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen.

 

ARTIKEL 10 – DE BETALING

Koop en verkoop
Elke koopovereenkomst, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant (inclusief BTW) bij aflevering met overlegging van een betaalbewijs, tenzij anders overeengekomen.
Henk van Leeuwen die een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de klant een deelfactuur.

In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De klant is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Wanneer de factuur dan nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de klant verplicht aan Henk van Leeuwen vanaf dat tijdstip tot de dag der volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.

Henk van Leeuwen is na verloop van de in lid 1c bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Henk van Leeuwen derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van € 40,00 voor rekening van de klant.

Opschorten betalingsverplichting
De klant is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud (in overleg met Henk van Leeuwen) en ernst van de klacht. Dit ontheft de klant niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

 

ARTIKEL 11 – DE ANNULERING

Bij annulering van de overeenkomst door de klant is deze een schadevergoeding verschuldigd van:

 • 25% van hetgeen de klant bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, indien nog niet met de werkzaamheden een aanvang is gemaakt;
 • 50%, indien met de werkzaamheden reeds een aanvang is gemaakt;
 • 100% indien de annulering van een overeenkomst door de klant geschiedt, terwijl de klant er al van in kennis is gesteld, dat de op- of aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden.

 

ARTIKEL 12 – EXTRA KOSTEN, MEERWERK EN / OF MINDER WERK

Kosten die ontstaan doordat de klant in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de klant extra in rekening gebracht.

Meerwerk en / of minderwerk zal in rekening worden gebracht. Tot meerwerk behoren in ieder geval: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de klant desalniettemin worden verlangd.

Meerwerk zal door Henk van Leeuwen, zo mogelijk, voor uitvoering schriftelijk aan de klant worden bevestigd.

 

ARTIKEL 13 – DE ONUITVOERBAARHEID VAN HET WERK EN OVERMACHT

Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die Henk van Leeuwen bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.

Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden.

Onder overmacht wordt verstaan:

 • Omstandigheden buiten de wil van en toedoen van Henk van Leeuwen, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd. In geval van overmacht heeft Henk van Leeuwen het recht de overeenkomst, zonder enige rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat Henk van Leeuwen tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Tevens valt onder overmacht: fabriek of vervoerstoring, stakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel,
 • quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, belemmerde of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht, wanprestatie van derden die door Henk van Leeuwen ten behoeve van de overeenkomst zijn ingeschakeld, evenals belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van de overheid. Overmacht van de zijde van een leverancier van Henk van Leeuwen valt .

Indien slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in lid 1, 2 en 3 van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.

Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in lid 1, hebben partijen het recht – behoudens in geval van overmacht – de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de klant gehouden aan Henk van Leeuwen de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.

 

ARTIKEL 14 – DE GARANTIE

De afgeleverde goederen moeten die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de klant recht op reparatie respectievelijk vervanging.

Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan Henk van Leeuwen, geldt deze garantie ook voor de klant.

Bij productiefouten van de goederen/materialen binnen 2 jaar na de factuurdatum, zorgt Henk van Leeuwen voor kosteloze reparatie, vervanging of herstel.

Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen of van het uitgevoerde werk.

Henk van Leeuwen geeft geen garantie in de navolgende gevallen:

 • schade aan goederen ontstaan door een verminderde luchtvochtigheid in de betreffende ruimte, waardoor er scheurvorming is ontstaan in het hout;
 • onjuist gebruik van (agressieve) reinigingsmiddel op de goederen;
 • gebruiksschade.

Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.

Afwijkingen aan het geleverde m.b.t. kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en / of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Aanspraken op garantie staan de klant pas toe, nadat hij de overeengekomen prijs volledig heeft voldaan, met dien verstande dat de garantietermijn aanvangt op de factuurdatum en dus niet op het tijdstip van betaling.

 

ARTIKEL 15 – KLACHTEN

De klant kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 30 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk met opgave van redenen bij Henk van Leeuwen heeft gereclameerd. Is de klant consument, dat wil zeggen iemand die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan bedraagt de termijn waarbinnen gereclameerd moet zijn 2 maanden.

 

ARTIKEL 16 – RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID.

Henk van Leeuwen aanvaardt slechts aansprakelijkheid – onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden terzake van de garantie en klachttermijnen – voor schade indien er sprake is van opzet of grove schuld en Henk van Leeuwen deswege toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn ver­plichtingen uit de overeenkomst en bij aangetekend schrijven ingebreke is gesteld en voor zover Henk van Leeuwen, indien nakoming nog mogelijk is, een redelijke termijn verkrijgt alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen en hierin niet binnen die gestelde termijn slaagt, vanwege aan Henk van Leeuwen toe te rekenen omstandigheden.

Henk van Leeuwen vergoedt slechts schade voor zover hij daarvoor conform het in lid 1 bepaalde aansprake­lijk is en tot maximaal het daadwerkelijk betaalde (deel van) netto-factuurbedrag (bedrag zonder btw of andere overheidsheffingen)­. Schadevergoeding vindt bovendien plaats met inachtne­ming van het overige in deze voorwaarden en de overeenkomst bepaalde.

Henk van Leeuwen is anders dan in het geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor beschadiging, geheel of gedeeltelijk verlies en / of tenietgaan van materialen die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Voor schade verbandhoudende met het bij derden in naam en voor rekening en risico van opdrachtgever gedane bestellingen kunnen wij nimmer aansprakelijk gesteld worden.

Klachten na de in deze voorwaarden genoemde klachttermijnen, worden niet meer door ons aan­vaard.

Schadevergoeding voor tijdig gemelde gebreken, is – onverminderd het bepaalde in de garantiebepalingen – beperkt tot herstel van die gebreken of tot hernieuwde levering van de goederen of het hernieuwd verrichten van de diensten, voor zo­veel zulks noodzakelijk zal blijken te zijn om aan de over­eenkomst te voldoen. Iedere verdere aansprakelijkheid terzake van zaaks- en / of gevolgschade is uitgesloten.

Henk van Leeuwen is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke klant nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving, e.d.

 

ARTIKEL 17 –VOORRIJKOSTEN

Henk van Leeuwen is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit in de overeenkomst is overeengekomen.

 

ARTIKEL 18 – NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Geschillen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond.